Qaamus Bahasa Arabbetabekas peninggalan zaman purba
:

al-aasaanu: al-atsaarul qodiimatu


-

ta-atstsaro - yata-atstsaru minhu
-

atsaro - yu-atstsiru fiihi

ahbarot adl-dlorbatu jildahu au bihi

atsaro fin nafsi

qowwabal ardlo

asyyaa-un musta'malatun

huthoomus safiinati

dzailur riihi
:

al-'aabaaqiyatu: atsrul jurhi fi wajhi
( )

al-khodsu (j. khuduusyun wakhdaasyun wa khidaasyun)

Copyright © 2014 Qaamus All rights reserved. Terms and Conditions - Privacy Policy - Contact